INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.RASOS.EU TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimo WWW.RASOS.EU elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje WWW.RASOS.EU, laikoma slaptai ir neviešinama.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą iš anksto arba, sutarus individualiai, po užsakymo įvykdymo.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti visą informaciją reikalingą užsakymui įvykdyti iš karto užsakant paslaugas. Jos nepateikus iš karto sutartas užsakymo įvykdymo terminas laikomas neterminuotu. 

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinėje parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per su Pirkėju individualiai aptartą ir suderintą terminą. 
4.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti visą užsakymą per, su Pirkėju individualiai aptartą ir suderintą, terminą, įsipareigoja grąžinti visą ar dalį sumokėtos sumos (grąžinant visą sumą jei užsakymas nebuvo pradėtas vykdyti, dalį minusuojant sumą už faktiškai atliktus darbus). 
4.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės Pirkėjus nepateikus visos užsakymui įvykdyti reikalingos informacijos. Tokiu atveju sutartas užsakymo terminas laikomas neterminuotu.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių-paslaugų kaina elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodoma Eurais.
5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes-paslaugas per Paysera mokėjimo sistemą arba bankiniu pavedimu per 3 d.d..

6. Prekių grąžinimas ir garantija

6.1. Visos prekės, paslaugos yra kuriamos individualiai kiekvienam klientui pagal jo pageidavimus, todėl grąžinimai negalimi.
6.2. Svetainių/el. parduotuvių kūrimo paslaugai taikomas 3 mėn. nemokamas aptarnavimas. Jis apima jau esamos informacijos (svetainės/el. parduotuvės turinio (išskyrus produktų kėlimą)) redagavimą, papildymą. Garantinis laikotarpis jokiu būdu neapima naujų svetainės/el. parduotuvės puslapių, įrašų kūrimo, produktų kėlimo. Esant tokiam poreikiui turi būti teikiamas naujas paslaugų užsakymas.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
7.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei WWW.RASOS.EU teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio parduotuvės puslapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, netinkamai naudodamas svetainę, el. parduotuvę ištrina dalį ar visą informaciją. Svetainės atkūrimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Scroll to Top